از سالها قبل و حتي پيش از آن که ورزشي به نام پرورش اندام در دنيا مطرح شده باشد نماد قدرت آدمي را عضلات جلو بازوي او مي دانستند و ستبر بودن آن را نشان قدرت و برتري وي بر ديگران تلقي مي کردند. اما با گذشت زمان و با متولد شدن ورزشي که ما امروزه آن را پروش اندام مي ناميم اهميت رشد و بزرگي عضلات سينه نيز در بين مردم و مخصوصا در بين ورزشکاراني که به نوعي در داخل گود بوده و در اين بازي شرکت کرده و از قوانين آن آگاهند شناخته شد.

در بين تمام گروه هاي عضلاني که بدن آدمي را تشکيل مي دهد عضلات سينه اي را مي توان از مهم ترين آنها دانست که تمرين دادن آن نيز همانند ديگر عضلات مستلزم داشتن اطلاعات کافي در زمينه آناتومي و وظايف و عملکرد آن در بدن آدمي است. اما با اين وجود مي توان گفت که عضلات سينه از دسته عضلاتي است که در قياس با ديگر عضلات بدن نظير ساعد و غيره به راحتي رشد کرده و به خوبي نيز به فشار تمرين پاسخ مي هد.

در صورتي که از ساختار و از آناتومي اين دسته از عضلات اطلاعات کافي داشته باشيد به راحتي در مي يابيد که تمرين دادن اين عضلات و تحريک کردن آنها براي رشد نيز کار چندان دشواري نخواهد بود.

ساختار عضلات سينه اي

اولين جزء عضلات سينه اي عضلاتي است موسوم به عضله سينه اي بزرگ که در اصطلاح علمي Pectoralis Major خوانده مي شود. اين عضلات آدمي را قادر مي کند تا دست هاي خود را عمود بر بدن و به سمت مقابل و جلو حرکت دهد. تمام تارهاي عضله اي سينه اي بزرگ از يک طرف متصل به جناغ سينه و 7 دنده ابتدايي جناغ بوده و از سمت ديگر نيز به استخوان بازو که در اصطلاح علمي «هوموروس» خوانده مي شود متصل مي شود.

در حقيقت رشته هايي از عضلات سينه اي بزرگ که به استخوان بازو مي چسبند در بالاي رشته هاي عضلات زير بغل که انتهاي آنها نيز به عضله جلو بازو مي چسبد قرار مي گيرند.

عضله سينه اي بزرگ را در حقيقت مي توان يک عضله واحد دانست که حجم بزرگي از جلوي بدن و سينه را به خود اختصاص داده است.

در زير عضلات سينه اي بزرگ عضلات سينه اي کوچک وجود دارند. عموم ورزشکاران عضلات سينه اي بزرگ و کوچک را رويهم رفته عضلات سينه اي مي نامند. عضلات سينه اي کوچک از يک طرف به به دنده اي 3 الي 5 متصل مي شوند و از طرف ديگر نيز به زايده هاي کناري استخوان هاي کتف متصل مي گردند. به دليل اينکه اين دو عضله اصولا پيوندي با استخوان هاي بازو ندارند مي توان گفت که کمترين نقشي در حرکت دادن بازوها نمي توانند داشته باشند.

وظيفه اين دو عضله تکان دادن کمربند شانه اي و در برخي موارد نيز که انسان نياز به کشيدن نفس عميق داشته باشد افزايش ارادي حجم سينه است.

آنچه که در مورد اين دو دسته از عضلات مي توان گفت اين است که افزايش حجم آنها در زيبايي اندام و در گرفتن امتياز از داروان نقش بسيار مهمي را ايفا مي کند.

عملکرد و وظايف

حال که در مورد آناتومي و در مورد خصوصيات و ويژگي هاي فيزيکي عضلات بزرگ و کوچک سينه اي مختصري باهم صحبت کرديم مي توانيم وارد مبحث و شرح وظايف آنها شده و عملکرد و نقش آنها در بدن آدمي را از نظر حرکت شناسي مورد بحث و بررسي قرار دهيم.

انقباض عضلات سينه اي بزرگ باعث مي شود تا ما بتوانيم بازوهاي خود را در مقابل بدن به يکديگر نزديک کنيم. زماني که بر روي ميز پرس دراز کشيده و وزنه اي را از روي سنه به سمت بالا پرس مي کنيد نقطه اوج فعاليت و کار عضله سينه اي بزرگ است.

از انقباضات عضلات سينه اي کوچک نيز در حرکت دادن کمربند شانه اي و در عميق تر کردن نفس و يا براي ستبر تر کردن سينه در حين اجراي فيگور کمک مي گيريم.

برنامه ريزي تمريني

شما در برنامه ريزي تمريني براي خود بايد همواره در حال آزمون و خطا باشيد. در صورتي که تاثير حرکات و حتي شيوه هاي تمرذيني مختلف بر برن خود را مورد مطالعه قرار داده و به آن دقت کنيد با گذشت زمان بهترين حرکات و بهترين روش براي تشديد فرايند رشد عضلاني در بدن خود را خواهيد يافت.

البته اين گفته به اين معني نيست که تجربيات و راهنمايي هاي مربي مجرب عملا بلا استفاده و بي فايده باشد. در کنار استفاده از راهنمايي هاي مربيان از تجربيات خود نيز نهايت استفاده را بکنيد و خود را بي قيد و شرطو به طور کامل در اختيار مربي قرار ندهيد.

تمرين هاي زيادي براي تمرين دادن عضلات سينه اي وجود دارد. شايد سنتي ترين و قديمي ترين تمرين بر روي اين دسته از عضلات همان شناي باستاني خودمان باشد. زماني که هنوز دستگاه و کابل ها و غيره به اين فراواني در دسترس عموم نبودند و به اين شکل در ورزش هاي قدرتي و در پرورش اندام رايج نشده بودند استفاده از شنا براي گرم کردن و يا براي تمرين دادن عضلات سينه اي تقريباً معمول و مرسوم بود.

شايد پرس سينه با هالتر و دمبل را بتوان به نوعي سلطان حرکات تمريني عضلات سينه دانست. حال با دانستن نکاتي که در اين مقاله به آنها اشاره کرديم در صورتي که حرکت پرس سينه با هالتر و يا دمبل را انجام دهيد و يا از نزديک شاهد اجراي آن باشيد به راحتي مي توانيد حرکت شناسي اين تمرين را در ذهن خود ترسيم کرده و به اهميت و نقش عضلات سينه در اين تمرين پي ببريد